fbpx

Giáo dục Earbud: Các podcast xen kẽ để xem ngay bây giờ – Taunton Daily Gazette – RocketNews

Một trong những lý do, trong số rất nhiều lý do, khiến tôi là một người ham đọc sách cả đời là vì sách đặt bạn vào vị trí của những người không nhất thiết giống như bạn. Tất cả chúng ta di chuyển qua thế giới theo những cách khác nhau, và thế giới phản ứng và đối xử với tất cả chúng ta theo những cách khác nhau. Chính nguyên tắc đó đã phần nào thu hút tôi đến với podcast ngay từ đầu. Không chỉ là một kiểu thoát ly, mà còn là một cách để tiếp tục giáo dục bản thân về thế giới xung quanh và trải nghiệm của những người mà tôi chia sẻ. Vì vậy, tuần này, tôi muốn chia sẻ một số podcast trong nguồn cấp dữ liệu của tôi có các vấn đề liên quan đến vấn đề liên quan hoặc là những nỗ lực văn hóa tôn vinh công việc

Leave a comment

Giáo dục Earbud: Các podcast xen kẽ để xem ngay bây giờ – Taunton Daily Gazette – RocketNews

Một trong những lý do, trong số rất nhiều lý do, khiến tôi là một người ham đọc sách cả đời là vì sách đặt bạn vào vị trí của những người không nhất thiết giống như bạn. Tất cả chúng ta di chuyển qua thế giới theo những cách khác nhau, và thế giới phản ứng và đối xử với tất cả chúng ta theo những cách khác nhau. Chính nguyên tắc đó đã phần nào thu hút tôi đến với podcast ngay từ đầu. Không chỉ là một kiểu thoát ly, mà còn là một cách để tiếp tục giáo dục bản thân về thế giới xung quanh và trải nghiệm của những người mà tôi chia sẻ. Vì vậy, tuần này, tôi muốn chia sẻ một số podcast trong nguồn cấp dữ liệu của tôi có các vấn đề liên quan đến vấn đề liên quan hoặc là những nỗ lực văn hóa tôn vinh công việc

Leave a comment