COGconnected thường không có cùng một cosplayer hai lần trong các bài viết cosplay cuối tuần của mình, nhưng cosplayer Nam Phi Kinpatsu rất tốt đến nỗi chúng tôi nghĩ rằng cô ấy xứng đáng với một cái nhìn khác! Chúng tôi đã viết về cô ấy trở lại vào năm 2018 và kể từ đó cô ấy tiếp tục thực hiện bộ cosplay tuyệt vời hơn nữa. Trước khi chúng tôi đến với cô ấy, đây là một bài viết về các bài cosplay gần đây khác của chúng tôi về các cosplayer nổi tiếng như Taryn Cosplay, Starbuxx và Ani-Ma. Gần đây chúng tôi cũng đã đăng một số cosplay bức tranh cơ thể tuyệt vời! Hãy bắt đầu với một số cosplay Android 21 từ Dragonball FighterZ! Đi đến trang 2 để xem bộ cosplay Harley Quinn và League of Legends của cô ấy!